Daily Archive: ตุลาคม 13, 2020

0

ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

จากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อระบบรับสมัครนักศึกษา ผู้สมัครคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นำระบบสารสนเทศมาพัฒนาเป็นระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการและรองรับผู้สมัครที่มีจำนวนมาก รวมถึงลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

0

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากโลกออนไลน์

นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยมีครู อาจารย์ ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เพียงอย่างเดียวแล้ว ในปัจจุบันผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติ่มจากการเรียนรู้จากโลกออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ตนสนใจเพื่อเพิ่มความรู้ และสามารถนำมาพัฒนาตนเองได้