Author: admin

0

“ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ” สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

สถาบันฯ ได้มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และเพื่อเป็นการทำให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากนักวิจัย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานวิจัย งานบริการวิขาการ และงานนิทรรศการ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์สถาบันและมหาวิทยาลัย สถาบันฯ จึงได้มีการสร้างผลงานโดยผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยสู่บุคลากรที่มีความชำนาญการ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

0

แนวทางปฏิบัติงาน Work from home สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เนื่องจากพันธกิจของสถาบันที่เป็นทั้งหน่วยงานให้บริการความรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ ให้บริการวิชาการแก่สังคม และการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทำให้พิพิธภัณฑ์ต้องปิดให้บริการและต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ตามนโยบายของภาครัฐ จากสถานการณ์ดังกล่าวทางสถาบันจึงได้คิดแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติงาน Work from home เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีระบบการติดตามงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

0

ระบบการจัดเก็บเอกสาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักงานอธิการบดี นำเสนอแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วในการสืบค้น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

0

การกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน กรณีเกิดสถานการณ์วิกฤติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอแนวทางในการให้บริการบนทรัพยากรและความสามารถที่มีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตามประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)

0

การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น

บุคลากรที่มีความชำนาญด้านการดูแล ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและการใช้งานเครื่องปรับอากาศในเบื้องต้นอย่างถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้มีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศไปใช้ภายในหน่วยงานของตน

0

สืบสานวันวานกับการอนุรักษ์ยุ้งข้าวโบราณ : วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช

สืบสานวันวานกับการอนุรักษ์ยุ้งข้าวโบราณ : วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช นำเสนอโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

0

รูปแบบการปรับตัวของห้องสมุดในสถานการณ์ COVID เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบการปรับตัวของห้องสมุดในสถานการณ์ COVID เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

0

ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

จากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อระบบรับสมัครนักศึกษา ผู้สมัครคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นำระบบสารสนเทศมาพัฒนาเป็นระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการและรองรับผู้สมัครที่มีจำนวนมาก รวมถึงลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

0

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากโลกออนไลน์

นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยมีครู อาจารย์ ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เพียงอย่างเดียวแล้ว ในปัจจุบันผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติ่มจากการเรียนรู้จากโลกออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ตนสนใจเพื่อเพิ่มความรู้ และสามารถนำมาพัฒนาตนเองได้