ฐานข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี

NRRU, Knowledge Management


กรอกข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี


ชื่อเรื่อง

ที่มาและความสำคัญ

วัตถุประสงค์

ผู้ใช้ความรู้

มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้

ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)

การนำไปใช้ประโยชน์

วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนำความรู้ไปใช้

แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง

ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

อีเมล

หมายเลขโทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)

© 2018 |   KM@มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา