ฐานข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี

NRRU, Knowledge Management

ค้นหา
Action
ชื่อเรื่อง
ผู้เขียน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
Email
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
View
 มีผู้เข้าชม [100] ครั้ง
รวมพลัง สร้างสรรค์ แบ่งปัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
rungrote.p@nrru.ac.th
081-7905410
View
 มีผู้เข้าชม [524] ครั้ง
แนวปฏิบัติการที่ดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
นางสาวกรกานต์ พึ่งน้ำ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
konkan@knc.ac.th
087-2582920
View
 มีผู้เข้าชม [44] ครั้ง
การทำงานแทนกันของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางจิตตรา ภูมิกระโทก
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Monun_49@hotmail.com
091-0164459
View
 มีผู้เข้าชม [120] ครั้ง
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-
-
-
-
View
 มีผู้เข้าชม [142] ครั้ง
การจัดการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 เรื่องสมดุลเคมี ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 โดยการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
jatupol.j@nrru.ac.th
0892929414
View
 มีผู้เข้าชม [332] ครั้ง
การจัดการความรู้การพัฒนาเครือข่ายอาชีพกับสถานประกอบการและส่งเสริมอาชีพอิสระสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
dss.nrru_sped@hotmail.com
044272942 ติดต่อภายใน 1129
View
 มีผู้เข้าชม [68] ครั้ง
การใช้ Moodle สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
นางสุชาดา วงศ์สวาสดิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
suchada@knc.ac.th
044243020 (ต่อ394)
View
 มีผู้เข้าชม [44] ครั้ง
ขัดคนละเหลี่ยม เจียรคนละมุม สู่ครูมืออาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
rungrote.p@nrru.ac.th
0817905410
View
 มีผู้เข้าชม [118] ครั้ง
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Jintana.t@nrru.ac.th
081 955 1130
View
 มีผู้เข้าชม [35] ครั้ง
การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nrru.pr@gmail.com
044-009009 ต่อ 1500 โทรศัพท์มือถือ 083-1254633
View
 มีผู้เข้าชม [241] ครั้ง
การบริหารสำนักงานโดยใช้เทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศ Google Form สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นายวิศมาศ ภักดีกุล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
wissamas.p@nrru.ac.th
063-6542916
View
 มีผู้เข้าชม [48] ครั้ง
การพัฒนาความสามารถของผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จากการฝึกตามขั้นตอนโดยผ่านกระบวนการ PLC หน่วยการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-
dss.nrru_sped@hotmail.com
044-272942 ติดต่อภายใน 1129
View
 มีผู้เข้าชม [132] ครั้ง
การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายบริหารและ วางแผน/อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
racha_ng@hotmail.com
081 534 5099
View
 มีผู้เข้าชม [53] ครั้ง
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT–care กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธรรมรัตน์ ปนสูงเนิน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
tamarat.p@nrru.ac.th
080-9466256
View
 มีผู้เข้าชม [25] ครั้ง
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอ่านเพลิน Learn every day สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสาวชลธิชา ดินขุนทด
กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
chonticha.d@nrru.ac.th
09-9075-1616
View
 มีผู้เข้าชม [42] ครั้ง
ขั้นตอนการจัดทำโครงการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสาวสายม่าน เสมาภักดี
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
saimarn.s@nrru.ac.th
08-1725-0850
View
 มีผู้เข้าชม [53] ครั้ง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Samon.k456@hotmail.com
044-009009 ต่อ 2400 โทรสาร 044-247-390 มือถือ 081-955-8361
View
 มีผู้เข้าชม [72] ครั้ง
ระบบและกลไกการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสาวศุทธินี รัตนเนนย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
sutthinee.rattananen@gmail.com
083-741-9486
View
 มีผู้เข้าชม [19433] ครั้ง
ฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก “โคราชอิกธิส จิบบัส สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
www.khoratfossil.com
044-370739-40
View
 มีผู้เข้าชม [33] ครั้ง
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ สายวิชาการ การจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี 1 โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์และการสอบออนไลน์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
jatupol.j@nrru.ac.th
0892929414
View
 มีผู้เข้าชม [810] ครั้ง
แนวปฏิบัติที่ดีด้านความรู้ความถนัดและทักษะพิเศษ แนวปฏิบัติที่ดีการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้ฟางแบบไม่ต้องนึ่งฆ่าเชื้อ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมัยพร เจริญพร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
E-mail : chamai1611@hotmail.com
หมายเลขติดต่อ : โทรศัพท์ 044009009 ต่อ 2519 มือถือ 0902566111
View
 มีผู้เข้าชม [15] ครั้ง
แนวปฏิบัติที่ดีด้านความรู้ความถนัดและทักษะพิเศษ ประกันภัยและความคุ้มครองใกล้ตัวกับการน าไปสู่การเป็นธุรกิจ เปิดช่องทางแห่งการสร้างรายได้
ประวัติผู้เขียน ชื่อ – สกุล นางสาวมนทิราลัย เกวขุนทด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Email Monthiralai0303@gmail.com
086-8708835
View
 มีผู้เข้าชม [32] ครั้ง
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน สายวิชาการ รูปแบบการจัด “โต๊ะโคราช” สังกัดสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-
044 009009 ต่อ 1308
View
 มีผู้เข้าชม [25] ครั้ง
แนวปฏิบัติที่ดีด้านความรู้ความถนัดและทักษะพิเศษ ประยุกต์การทำงานแผนกับการเล่นกีฬากอล์ฟ หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัติกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย
หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โปรแกรมวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail sudajai@hotmail.com
081-2353639
View
 มีผู้เข้าชม [87] ครั้ง
การควบคุมน้ำหนักกับภาวะสมดุลของร่างกาย
นายสมยศ บ่อน้อย
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
E-mail : ajarn_arm@hotmail.com
โทรศัพท์ : 087-8188988
View
 มีผู้เข้าชม [19] ครั้ง
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้สายสนับสนุน การพัฒนาการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยระบบสแกน QR Code ด้วยโปรแกรม Line บนคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Samon.k456@hotmail.com
044-009009 ต่อ 2400 เบอร์ 044-247390 เบอร์โทร 081-9558361
View
 มีผู้เข้าชม [54] ครั้ง
เทคนิคการร่างหนังสือทั้งภายในและภายนอก สังกัด สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จิตตรา ภูมิกระโทก
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail: Monun_49@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 044272939 มือถือ 0910164459
© 2018 |   KM@มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา