การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรชสีมา ไ…

Share Button

ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ KM เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนิ…

Share Button