กันยายน 2020

0

การจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ จึงได้สนับสนุนให้บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการทำงาน สร้างความมั่นใจในการทำงานที่ปลอดภัยให้กับนักศึกษา อาจารย์ พนักงาน และบุคลากร

0

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากโลกออนไลน์

นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยมีครู อาจารย์ ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เพียงอย่างเดียวแล้วในปัจจุบันผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติ่มจากการเรียนรู้จากโลกออนไลน์ได้ด้วยตนเองซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ตนสนใจเพื่อเพิ่มความรู้และสามารถนำมาพัฒนาตนเองได้หากผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน

0

“การปรับตัวช่วงสถานการณ์ COVID 19 เพื่อการบริการที่ดี” ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การปรับตัวสู่วิถีการดำเนินชีวิตใหม่ New Normal ที่ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตทั้งครู นักเรียน และนักศึกษาพิการ บุคลากรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว และการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเทียบเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน

0

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการภายนอก

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้หารือร่วมกันในการหาแนวปฏิบัติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาถึงระเบียบเกี่ยกวับงานสารบรรณ การร่างหนังสือราชการอย่าง เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดของเอกสารและสร้างความถูกต้องให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526

0

การจัดการความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ เพื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2562

การพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และภาษาอังกฤษสามารถเป็นตัวเสริมแรงบวกเพื่อกระตุ้นและเกิดรู้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางที่คอยช่วยให้เราเข้าใจความรู้และวิทยาการที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ จากทั่วโลกซึ่งจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นวิชาภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องรอบรู้ เข้าใจและสามารถสื่อสารระหว่างกันได้

0

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และเพื่อเป็นการทำให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากนักวิจัย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานวิจัย งานบริการวิขาการ และงานนิทรรศการ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์สถาบันและมหาวิทยาลัย

0

แนวทางปฏิบัติงาน Work from home สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยได้ออกนโยบายให้ปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from home (WFH) ทางสถาบันจึงได้คิดแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติงาน Work from home เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีระบบการติดตามงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

0

ระบบการจัดเก็บเอกสาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วในการสืบค้น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

0

การกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน กรณีเกิดสถานการณ์วิกฤติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับของมหาวิทยาลัย ได้ปิดสถานที่ปฏิบัติงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย เมื่อหน่วยงานให้บริการบางส่วนหยุดชะงัก ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบางกิจกรรมต้องหยุดชะงัก หรือล่าช้าจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บุคลากรสายสนับสนุนหลายส่วนงานจึงได้พยายามหาแนวทางในการให้บริการบนทรัพยากรและความสามารถที่มีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

0

ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นำระบบสารสนเทศมาพัฒนาเป็นระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการและรองรับผู้สมัครที่มีจำนวนมาก รวมถึงลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ