Author: admin

0

รวมเล่มแนวปฏิบัติที่ดี 2565

รวมเล่มแนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 11 NRRU Show & Share 2022 “การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม : Innovative Organization”

แบบประเมินผลกระทบจากการนำความรู้ไปใช้

ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินผลกระทบจากการนำ นวัตกรรม หรือ องค์ความรู้ หรือ แนวปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ จากการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ในระดับหน่วยงาน เกิดนวัตกรรม หรือ องค์ความรู้ หรือ แนวปฏิบัติ จากกระบวนการจัดการความรู้ และเพื่อข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการปรับปรุง พัฒนาต่อไป

0

รวมเล่มแนวปฏิบัติที่ดี 2564

รวมเล่มแนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 NRRU Show & Share 2021 “การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม : Innovative Organization”

0

การพัฒนารูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน์ “QR Code : Scan Me รายงานผลทันที”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ พัฒนารูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน์ QR Code : Scan Me รายงานผลทันที” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์ ทำให้การรายงานผลถูกต้อง รวดเร็ว มีความทันสมัย อำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับบริการ หลักสูตรวิชา สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เป็นสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามลำดับ

0

การลงเวลาปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์ กรณี Work from home

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ นำระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์ มาใช้ในการปฏิบัติงานช่วง Work from home เพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานตามสถานการณ์ ระบบการลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถลงเวลาการปฏิบัติงานได้ทุกสถานที่ เพื่อการบันทึกข้อมูลหลักฐานยืนยันตัวตนในการปฏิบัติงาน และทำให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลของการปฏิบัติงานบุคคลภายในหน่วยงาน

0

การจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มีการใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015) เพื่อในการใช้ตรวจสอบ การบันทึกและติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมี เพื่อให้การเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้สารเคมี และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

0

Google Calendar พามาใช้เครื่องมือวิทย์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ได้ประยุกต์ใช้ปฏิทินแบบออนไลน์ (Google calendar) สำหรับขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเคมี มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายลดการใช้กระดาษ (Paperless) อย่างมีประสิทธิภาพ

0

การปรับตัวช่วงสถานการณ์ COVID 19 เพื่อการบริการที่ดี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านการ SWOT ของหน่วยงาน จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติเพื่อรองรับการปรับตัวสู่วิถีการดำเนินชีวิตใหม่ New Normal ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยคำนึงผู้รับบริการเป็นสำคัญ ทั้งด้านความปลอดภัย การเข้าถึงบริการของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะโลกได้เปลี่ยนไป พวกเราจึงต้องปรับตัว และแสดงศักยภาพให้เต็มที่ และร่วมกันแชร์ประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน

0

การจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ นำเสนอแนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการทำงาน สร้างความมั่นใจในการทำงานที่ปลอดภัยให้กับนักศึกษา อาจารย์ พนักงาน และบุคลากร อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต

0

การจัดการความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ เพื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้กับนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในห้องเรียน มาทดลองใช้กับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการสอน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ลองนำความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในฐานะผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อให้การดำเนินการค่ายวิทยาศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

sheds plans
hoki123