admin

ประกาศผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี NRRU Best Practice 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศผลการตัดสินการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี NRRU Best Practice 2023 ตามคำสั่งที่ 1261/2566 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566

การจัดการความรู้ การบูรณาการขุดค้นซากดึกดำบรรพ์โคราช เพื่อการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำเสนอการจัดการความรู้ การบูรณาการขุดค้นซากดึกดำบรรพ์โคราช เพื่อการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม

0

สร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติ (Automated Response)

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติ (Automated Response) เพื่อบริการตอบคำถามให้กับผู้ใช้บริการ

0

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ เพื่อสนับสนุนการทำงานในทุกระดับให้เกิดประสิทธิผลของทุกงานอย่างโปร่งใส

0

การพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

0

โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มจธ.

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2557-2564

0

KNOWLEDGE SHARING ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย

KNOWLEDGE SHARING ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

0

การเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

นวัตกรรมบริการสู่การเป็นศูนย์สร้างสรรค์การเรียนรู้ Onsite ก็ได้ Online ก็มี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พัฒนานวัตกรรมบริการสู่การเป็นศูนย์สร้างสรรค์การเรียนรู้ Onsite ก็ได้ Online ก็มี

ระบบการขอรับบริการจัดส่งปริญญาบัตรผ่านบริการขนส่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พัฒนาระบบการขอรับบริการจัดส่งปริญญาบัตรผ่านบริการขนส่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สำเร็จการศึกษา

0

กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านศิลปะด้านใน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมศิลปะด้านใน มุ่งเน้นจัดกิจกรรมที่ลึกซึ้ง บนสุนทรียภาพ เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและบริบทของสังคม เน้นวัสดุจากธรรมชาติ กิจกรรมมีลักษณะเป็นกลุ่ม และค่อนข้างหลากหลาย ไม่ได้เน้นความเป็นปัจเจกบุคคล หรือเฉพาะเจาะจงในกระบวนการ เป็นการทำงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเป็นการมองเด็กแบบองค์รวม (Holistic View) เน้นความสำคัญทั้ง ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

0

หลักการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการวิจัย รายวิชาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 และรายวิชาการศึกษาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาย่านการค้าเมืองเก่านครราชสีมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

หลักการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการวิจัย รายวิชาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 และรายวิชาการศึกษาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาย่านการค้าเมืองเก่านครราชสีมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

0

“Lab. Boxes” นวัตกรรมการสอนทันใจ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจักราชวิทยา ได้พัฒนานวัตกรรมและสื่อการสอน “Lab. Boxes” ขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมชุดทดลองทดลองแบบพร้อมใช้ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และนำไปเผยแพร่ ให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาและครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศที่สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน